Part-time (7/8) Lecturer in General Linguistics / Deeltydse (7/8) Lektoraat in Algemene Taalwetenska

Location
Stellenbosch, South Africa
Salary
Competitive
Posted
Oct 06, 2017
Closes
Oct 22, 2017
Ref
67278
Contract Type
Full Time
Job Type
Faculty


Departement Algemene Taalwetenskap

Deeltydse (7/8) Lektoraat

(Verw. LSW03/301/0917)

Die Departement Algemene Taalwetenskap aan die Universiteit Stellenbosch is verbind tot uitnemende voor- en nagraadse onderrig en studieleiding, kwaliteit navorsing, en effektiewe gemeenskapsinteraksie wat die toepassing van teoretiese insigte op taalwetenskaplike verskynsels in beide die Suid-Afrikaanse en internasionale konteks behels. Die Departement se onderrig- en navorsingsaktiwiteite fokus op sowel formele as toegepaste taalwetenskap, insluitend taalstruktuur (sintaksis en morfologie), eerste- en tweedetaalverwerwing en verskeie aspekte van taalgebruik (sien www.sun.ac.za/linguist ). Ons navorsing fokus op veeltalige en interkulturele kontekste met die Departement se plasing in die Wes-Kaap en in Afrika as uitgangspunt. Verskeie van ons navorsingsprojekte behels samewerking met plaaslike en oorsese departemente, sowel as instansies in Afrika, laasgenoemde deur ons betrokkenheid by die Fakulteit se Nagraadse Skool.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Department of General Linguistics

Part-time (7/8) Lecturer

(Ref. LSW03/301/0917)

The Department of General Linguistics at Stellenbosch University is committed to excellent undergraduate and postgraduate teaching and academic supervision, quality research, and effective community interaction involving the application of theoretical insights to linguistic phenomena in the South African, as well as the international context. The Department's teaching and research activities focus on both formal and applied linguistics, including language structure (syntax and morphology), first and second language acquisition, and several aspects of language use (visit www.sun.ac.za/linguist ). Our research focuses on multilingual and intercultural contexts, taking as point of departure the Department's location in the Western Cape and on the African continent. We work collaboratively on a number of research projects with local and overseas departments, as well as with institutions in Africa, the latter via our involvement in the Faculty's Graduate School.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Ontwikkeling en aanbieding van voorgraadse en nagraadse modules in psigolinguistiek en verwante velde, asook in formele taalwetenskap;
 • Nagraadse studieleiding in psigolinguistiek en verwante velde, asook in formele taalwetenskap;
 • Beplanning, uitvoering, fasilitering, en koördinering van navorsing deur die Meertaligheid en Kognisie-Laboratorium;
 • Aktiewe deelname aan die Departement se navorsings-, publikasie- en onderrigaktiwiteite;
 • Administratiewe take verbonde aan hierdie aktiwiteite.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Developing and presenting undergraduate and postgraduate modules in psycholinguistics and cognate fields, as well as in formal linguistics;
 • Postgraduate supervision in psycholinguistics and cognate fields, as well as in formal linguistics;
 • Planning, executing, facilitating, and coordinating research of the Multilingualism and Cognition Laboratory;
 • Active participation in the research, publication and teaching activities of the Department;
 • Administrative tasks associated with these activities.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • PhD (voltooi of reeds in aanvang) in Taalwetenskap;
 • Vaardigheid en ervaring in opleiding en onderrig in psigolinguistiek op Hoëronderwys-vlak;
 • Grondige begrip van huidige teoretiese perspektiewe in psigolinguistiek;
 • Grondige begrip van eksperimentele psigolinguistiek-paradigmas;
 • 'n Goeie teoretiese agtergrond in ten minste drie van die volgende: tweedetaalverwerwing; taalprosessering; sintaksis en morfologie; formele semantiek;
 • Opleiding in ten minste twee van die volgende: oogvolg-eksperimente; EEG; elektroderma-metodes; Python-programmering (of soortgelyk);
 • Kennis van gevorderde statistiese metodes en sagteware (R en soortgelyk);
 • Verbintenis tot die lewering van artikels vir hoë-impak vaktydskrifte;
 • Bereidwilligheid om in 'n veeltalige omgewing onderrig te gee;
 • Bevordering van vernuwende en kritiese denke in psigolinguistiek onder voorgraadse en nagraadse studente;
 • Die vermoë om onafhanklik sowel as in spanverband te werk ten einde die akademiese projek van die Departement te ontwikkel, te fasiliteer en te koördineer, met 'n fokus op die navorsingsaktiwiteite van die Meertaligheid en Kognisie-Laboratorium.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • PhD (completed or in progress) in Linguistics;
 • Skill and experience in training and teaching in psycholinguistics at a Higher Educational level;
 • Thorough understanding of current theoretical perspectives in psycholinguistics;
 • Thorough understanding of experimental psycholinguistic paradigms;
 • A strong theoretical background in at least three of the following: second language acquisition; language processing; syntax and morphology; formal semantics;
 • Training in at least two of the following: eye tracking; EEG; electrodermal methods; Python programming (or similar);
 • Knowledge of advanced statistical methods and software (R and similar);
 • Commitment to publishing in high-impact academic journals;
 • Willingness to teach in a multilingual environment;
 • Promoting innovative and critical thinking in psycholinguistics and cognate fields among undergraduate and postgraduate students;
 • Ability to work independently as well as collaboratively in developing, facilitating, and coordinating the academic project of the Department, with a focus on the research activities of the Multilingualism and Cognition Laboratory.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Publikasies in geakkrediteerde vaktydskrifte;