Nomas jeb īres līguma piemērošana  darba tiesisko attiecību reglamentēšanai jeb romiešu darbu  īres līgums un romiešu darbuzņēmuma līgums

  • Apsītis A
  • Tarasova D
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Specifisks, bet noderīgs tiesību vēstures un civiltiesību speciālistiem varētu būt Allara Apsīša un Daces Tarasovas raksts, kurā aplūkoti nomas jeb īres līguma piemērošanas aspekti darba tiesisko attiecību regulējuma kontekstā, kas ir saistīts ar romiešu tiesībām. Specific yet valuable for law history and civil law scientists may be Allars Apsītis and Dace Tarasova’s article, which discusses aspects of the lease or rental agreement in the context of regulating labour relations, which, however, is connected with the Roman law.

Cite

CITATION STYLE

APA

Apsītis, A., & Tarasova, D. (2017). Nomas jeb īres līguma piemērošana  darba tiesisko attiecību reglamentēšanai jeb romiešu darbu  īres līgums un romiešu darbuzņēmuma līgums. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 3(9), 91–106. https://doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.91-106

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free