Skip to main content

Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā

  • Kudeikina I
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Raksts veltīts domājamās daļas – kopīpašuma tiesiskā elementa – izpētei, akcentējot domājamās daļas vietu un lomu darījumu veikšanā. Šā pētījuma novitāte ir izpētes rakursā – domājamās daļas institūts aplūkots darījumu veikšanas procesā un darījuma rezultātā iegūto tiesību nostiprināšanā zemesgrāmatā. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka tiesību normu saturs zināmā mērā pieļauj atšķirīgas interpretācijas, tāpēc dažu problēmjautājumu risināšana iespējama, veicot atbilstīgus grozījumus tiesību aktos. The article is devoted to the research of undivided interest as a legal component of co-ownership, specifically focusing on its place and role in transactions. The novelty of the study is its perspective, i.e. the institution of undivided interest is viewed from the standpoint of transactions and the registration of the title obtained as a result of transactions with the Land Registry. The results of the study give strong grounds to conclude that the contents of laws, to some extent, leave room for interpretation; therefore, certain outstanding problems could be solved by making relevant amendments to the law.

Cite

CITATION STYLE

APA

Kudeikina, I. (2015). Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 1(1), 19–24. https://doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.19-24

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free