Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry

  • De Villiers J
  • Kotze E
N/ACitations
Citations of this article
20Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

A qualitative study was completed to discover how employees of a company in the petroleum industry define and experience the phenomenon of work-life balance, to identify the workplace determinants of work-life imbalance and to elicit some solutions for the problem. It was found that work-life balance is a personal issue that varies across time and situations and the underlying conflict experienced pertains to role overload and role interference. The most significant work-life conflict arises from complex workplace issues, including managing change, supervisory and technical competences, leadership, roles and accountabilities, and culture. Solutions to address the workplace issues, as well as the development of individual balance-enabling skills, are suggested. Opsomming’n Kwalitatiewe studie is onderneem om vas te stel hoe die werknemers van ’n maatskappy in die petroleumnywerheid die fenomeen van die werk-lewe ewewig definieer en ervaar, om die werkpleksdeterminante van ’n werk-lewe onewewigtigheid te identifiseer en om sekere oplossings vir die probleem aan die hand te doen. Dit is gevind dat werk-lewe ewewig ’n persoonlike saak is wat oor tyd en omstandighede varieer en die ervaarde onderliggende konflik na roloorladingsrolle en -inmenging verwys. Die mees betekenisvolle werk-lewe konflik tree na vore vanuit komplekse werkplekaangeleenthede, insluitende die bestuur van veranderings, toesighoudende en tegniese vaardighede, leierskap, rolle en aanspreeklikheid, asook kultuur. Oplossings om die werkpleksake aan te spreek, asook die ontwikkeling van individuele vaardighede om ’n ewewig teweeg te bring, word voorgestel.

Cite

CITATION STYLE

APA

De Villiers, J., & Kotze, E. (2003). Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry. SA Journal of Human Resource Management, 2(1). https://doi.org/10.4102/sajhrm.v1i3.27

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free