Skip to main content

Romiešu sabiedrības līgums (societa) un romiešu tiesiskie principi mūsdienu Latvijas tiesībās

  • Apsītis A
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Rakstā atspoguļoti autora veiktās romiešu tiesību pirmavotu, galvenokārt romiešu sabiedrības līguma (societa – lat. val.), tiesiskā regulējuma izpētes rezultāti par minētā regulējuma un modernās Latvijas likumdošanas aktu idejiskajām kopsakarībām. Tajā uzsvērta romiešu legālo principu ietekme uz tādu darījumu, kuru priekšmets ir neatļauta un nepieklājīga darbība ar reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem pretēju mērķi, spēkā neesamības tiesiskajā reglamentācijā, kā arī uz Latvijas Republikas Civillikumā ietverto “maldības”, “viltus”, “nosacījumu”, “termiņu” un “tiesiska darījuma formas” koncepciju romiskajiem pamatiem. Latvijas pētnieki minēto tematiku šādā skatupunktā īpaši nav aplūkojuši, ar publikācijām latviešu valodā autoram saskarties nav nācies, tāpēc šis pētījums varētu dot ieguldījumu nacionālās tiesību zinātnes attīstībā. The article deals with the results of the author’s research performed on the original sources of the legal regulation of Roman Law, mainly, Roman partnership agreement (societa – Latin) in relation to the principles of interconnections between the above mentioned regulation and the legislative acts of modern Latvia. The influence of Roman legal principles in relation to the regulation of an impermissible or indecent action has been pointed out, the purpose of which is contrary to religion, laws or moral principles – it may not be the subject-matter of a lawful transaction; such a transaction is void; there have also been emphasised such concepts as “mistake”, “fraud”, “conditions”, “terms” and “form of lawful transaction”, which are based on the Roman Law and included into the Civil Law of the Republic of Latvia. Latvian researchers have not studied the above mentioned problems in relation to these aspects; the author has not found any publication in Latvian concerning these issues. Thus, the research might be a particular contribution to the development of national jurisprudence.

Cite

CITATION STYLE

APA

Apsītis, A. (2015). Romiešu sabiedrības līgums (societa) un romiešu tiesiskie principi mūsdienu Latvijas tiesībās. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 3(3), 91–98. https://doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.91-98

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free