Daugiakriterinio vertinimo b#363;dų suderinamumas

  • Ginevičius R
  • Podvezko V
N/ACitations
Citations of this article
12Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulëtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva El. paðtas: 1 romualdas.ginevicius@adm.vgtu.lt; 2 valentinas.podvezko@fm.vgtu.lt Áteikta 2007-03-03; priimta 2007-11-15 Santrauka. Vertinant tà patá reiðkiná ávairiais daugiakriteriniais metodais, gaunami skirtingi rezultatai. Tai leidþia teigti, kad kiekvienas metodas turi savo privalumø ir trûkumø, vidinae logikà, iðryðkina vis kitoká nagrinëjamo objekto ar nagrinëjamos situacijos aspektà. Siekiant sumaþinti atskirø daugiakriterinio vertinimo bûdø (DVB) specifikos átakà skaièiavimo rezultatams, tikslinga nagrinë-jamà reiðkiná vertinti keliais bûdais, o paskui nustatyti ðiø vertinimø vidurká. Dël to kyla tiek mokslinë, tiek praktinë problema – kokius daugiakriterinio vertinimo bûdus átraukti á vienà „paketà“. Reikðminiai þodþiai: kompleksinis vertinimas, daugiakriteriniai metodai, koreliacinë analizë, metodø suderinamumas. Abstract. When various multiple criteria methods are used to evaluate a particular object or phenomenon, conflicting results are usually obtained. This allows us to state that every method has its advantages and disadvantages as well as its own logic, highlighting some particular aspects of the considered object or situation. Seeking to reduce the particular effects of various multicriteria evaluation methods (MCEM) on the calculation results, it is rational to estimate the considered object (or phenomenon) by using several methods and, then, to find the average estimate. Therefore, a theoretical as well as practical problem of selecting the appropriate multicriteria evaluation methods to be used as a ‘package’ arises.

Cite

CITATION STYLE

APA

Ginevičius, R., & Podvezko, V. (2008). Daugiakriterinio vertinimo b#363;dų suderinamumas. Verslas: Teorija Ir Praktika, 9(1), 73–80. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.73-80

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free