Skip to content

Ivan Petrov

  • Lomonosov Moscow State University

    Education history

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova