Skip to content

Kazumasa Takeda

  • Saiseikai Hyogo Byoin

    Professional experience

    Saiseikai Hyogoken Hospital