Skip to content

Le Quyen

      About

      Người bất hạnh là người không biết mình sẽ làm gì, là người không có việc gì để làm và là người không chịu làm gì. (Thomas Carlyle)