Skip to content

Maryna Maslova

  • National University of Kiev-Mohyla Academy

    Education history

    Nacionalnij universytet Kyyevo-Mohylyanska Akademiya