Skip to content

Mehran Niazi

      About

      U teaCh m3 The rulX ILl TeaCh u How To brEAk ThEm I m not evil. Just misunderstood! Måïn sååhïL pëÿ Lïkhëë h0ëë ïbååråt nåhëë J0 Lëhr0n së Mït jååtï håÿ Måïn båårïsh kï båråstï b00nd nåhëë J0 bårås kër thåM jååtï håÿ Måïn khwåb nåhëë Jïsëÿ dëkhå åµr bhµLå dÿå Måïn shåMå nåhëë Jïsëÿ ph00nkå åµr bµjhå dÿå Main hawa ka jhonka nahee J0 ååÿå åµr 9µzår 9åÿå Måïn chånd bhï nåhëë J0 rååt k bååd dhåL jåÿë Måïn t0 w0h åhsåås h00n J0 tµjh Måïn Låh00 bån kër 9årdïsh kåråÿ Måïn t0 w0h rån9 h00n J0 tëråÿ dïL påÿ chåråÿ t0 kåbhï nå Mïtåÿ Måïn w0h 9ëët h00n J0 tëråÿ Låb0n së jµdå nå h09å Måïn t0 w0h pårwåånå h00n J0 jåLtå råhåÿ9å Må9år fånå nå h09å ]<hwåb,ïbååråt,håwå kï tåråh ©hånd,b00nd,shåMå kï tåråh Mëråÿ Mïtnåÿ kå såwååL nåhëë ]<ÿµnkåÿ MÄÏN TÖ MÖHÄßßÄT HÖÖN ĵr M0håbbåt ]<0ï §åwååL Nåhëë.... ♥♥♥.................♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥..............♥♥♥......♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥................♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥....♥♥♥............♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥...............♥♥♥.........♥♥♥....♥♥♥..........♥♥♥....♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥....♥♥♥........♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥.....♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥......♥♥♥....♥♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥...............♥♥♥.........♥♥♥........♥♥♥..♥♥♥.........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥............♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥..............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥♥ ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥.♥♥♥♥♥♥ .♥♥♥.......♥♥♥....♥♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ ........♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ .♥♥♥.......♥♥♥....♥♥♥ ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.....................................♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥....♥♥♥♥♥♥♥♥♥....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.........♥♥♥♥♥....♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥.........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.........♥♥♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥.........♥♥♥...........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥........♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......................................♥♥♥ ♥♥♥.......................................♥♥♥ ♥♥♥...................................♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥...♥♥♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥.....♥♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥♥♥♥♥♥........♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥.........♥♥♥ ................♥♥♥........................................♥♥♥......♥♥♥ ................♥♥♥......................................♥♥♥........♥♥♥ ................♥♥♥....................................♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥ .....♥♥♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥♥...............♥♥♥♥♥♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥♥..................♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥.................♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥.................♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥.................♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥.................♥♥♥ .....♥♥♥♥♥..♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥....♥♥♥......♥♥♥.................♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥ ♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥ ♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥................♥♥♥♥♥...♥♥♥..♥♥♥...........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥..............♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥.........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥.............♥♥♥......♥♥♥♥♥...♥♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥.............♥♥♥.............♥♥♥......♥♥♥♥♥....♥♥♥....♥♥♥ ♥♥♥.............♥♥♥.....♥♥♥...♥♥♥.....♥♥♥♥♥......♥♥♥.♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥♥♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥.......♥♥♥♥♥ ♥♥♥................♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥...♥♥♥.......♥♥♥♥ ...............................................................♥♥♥ ..............................................................♥♥♥ .............................................................♥♥♥ ............................................................♥♥♥ ...................................♥♥♥......♥♥♥.......♥♥♥ ...................................♥♥♥......♥♥♥.......♥♥♥ .........................................♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥ ♥♥♥.....................♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥.♥♥♥♥ .♥♥♥...................♥♥♥.....♥♥♥......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥ ...♥♥♥....♥♥♥♥....♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥ ....♥♥♥..♥♥♥♥♥..♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥ .....♥♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥..........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥ ......♥♥♥♥♥..♥♥♥♥...........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥