Skip to content

Michael Parulava

  • Lomonosov Moscow State University

    Research interests

    quantum chemistrymedicinal chemistrybioinorganic chemistry

    Education

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova