Skip to content

Oksana Pashko

  • National University of Kiev-Mohyla Academy

    Professional experience

    Nacionalnij universytet Kyyevo-Mohylyanska Akademiya