Skip to content

Roy Nygaard

  • Lomonosov Moscow State University

    Research interests

    Cuprate HTSPhysics and Chemistry of HTS

    Education history

    Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova