Skip to content

Tatiana Evmenchikova

  • Petrozavodskii gosudarstvennyi universitet

    Education history

    Petrozavodsk State University