Papers

Results 1 - 20 of 3,780

 • 158

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Proses Kognitif dalam Pendidikan

Widyatama, vol. 19, issue 1 (2010) pp. 76-91

 • 61

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.
 • 174

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Kepuasan Kerja Guru-Guru Aliran Pendidikan teknikal dan Vokasional di Sekolah-Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor Darul Takzim.

Laporan Projek. Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional). Universiti Teknologi Malaysia (2007)

 • 66

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.
 • 120

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Pengaruh globalisasi terhadap peradaban

Osman Bakar ...see all

Jurnal Peradaban-Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, vol. 1 (2008) pp. 1-16

 • 58

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Penentuan Dimensi Kualiti Guru Bahasa Arab di Malaysia

Almuslim Mustapa, Zamri Arifin ...see all

Islamiyyat, vol. 37, issue 1 (2015) pp. 49-57

 • 72

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Sikap Terhadap Sains dalam Kalangan Pelajar Sains eli Peringkat Menengah dan Matrikulasi

Iksan Z, Halim L, Osman K ...see all

Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 14(2): 131-147 (2006) ISSN:, vol. 14, issue 2 (2006) pp. 131-147

 • 193

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Multidimensional nyeri

Ardinata D ...see all

Jurnal keperawatan, vol. 2 (2007) pp. 77-81

 • 54

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Kajian tentang ciri-ciri personaliti keusahawanan di kalangan usahawan bumiputra (Melayu) Malaysia

Norita Deraman, Nizamuddin Zainuddin O ...see all

Jurnal Manajemen & Bisnes Sriwijaya, vol. 3, issue 6 (2005) pp. 1-15

 • 69

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Penerapan Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Bidang Kejuruteraan Mekanikal Di Uthm

Hafeez M, Adul A ...see all

Malaysian Journal of Learning and Instruction, vol. 9 (2013) pp. 81-109

 • 78

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Hubungkait antara Kemahiran Insaniah Prasiswazah dengan Dimensi Hubungan Organisasi-publik

Chang Peng Kee, Fauziah Ahmad F ...see all

Jurnal Personalia Pelajar, issue Bil 14 : 23-36 (2011) pp. 1-14

 • 100

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Sebagai Alternatif Pengukuran Kemiskinan: Kajian Kes di Daerah Baling, Kedah

Che Mat S, Hakim R, Jumali S ...see all

Jurnal Ekonomi Malaysia, vol. 46, issue 1 (2012) pp. 3-12 Published by Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

 • 56

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 1

  Citations

  Citations of this article.
 • 108

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja

Norasmah Othman ...see all

Tesis Doktor Falsafah (2002)

 • 67

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Dimensi Amalan Etika Profesion

Shamsuddin A, Khairuddin I, Azahari I ...see all

Malim, vol. 10 (2009) pp. 17-38

 • 33

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu Kajian Kualitatif

Jamelaa Bibi Abdullah, Jainabee Md Kassim ...see all

Journal of Edupres,, vol. 1 (2011) pp. 323-335

 • 160

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Faktor-faktor penyumbang dalam pertimbangan moral pelajar sekolah agama

Yusoff M ...see all

Malaysian Journal of Learning and Instruction, vol. 9 (2012) pp. 81-109

 • 68

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 1

  Citations

  Citations of this article.

What is an intentional state?

Searle J ...see all

Mind, vol. 88, issue 1 (1979) pp. 74-92

 • 127

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 63

  Citations

  Citations of this article.

Analisis Al-mafcul Al-mutlaq Dalam Surah–surah Al-mufassal: Satu Kajian Kemukjizatan Linguistik Al-Quran

Yusoff B, Damit S ...see all

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 134 (2014) pp. 283-290

 • 71

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free