Værktøj til udvikling af service i den danske skibsindustri

 • Trine og Astrid
 • 2

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Projektbeskrivelse
Den maritime industri i Danmark står over for store konkurrencemæssige udfor- dringer på det globale marked. Et marked der i særlig grad domineres af de øst- asiatiske lande, som står stærkt inden for konkurrenceområder som pris og tid. For at styrke industriens position på skibsbygningsmarkedet er det nødvendigt at dreje konkurrencen over mod områder som viden og kvalitet, hvor de danske virksomheder står stærkest. Konkurrencen kan forskydes ved at øge virksomhe- dernes fokus på service og ved at omlægge produktionen fra materielle produkter til serviceprodukter. Projektets formål er at udarbejde et værktøj, som kan hjælpe de danske virksom- heder med at udvikle service og med optegne hvilke muligheder, der eksisterer for oprettelse af et servicepartnerskab. Projektet er udført i samarbejde med brancheorganisationen Danske Maritime og en række forskellige virksomheder inden for industrien – femkomponentleveran- dører og ét værft. Desuden er der skabt kontakt til to rederier tilknyttet nuværen- de skibsbygningsprojekter på værftet.

Baggrund
I projektets første del introduceres den danske skibsindustri, og der gives en be- skrivelse af, hvad ’god service’ indebærer. I Danmark optræder det såkaldte maritime kompleks, bestående af danske kom- ponentleverandører, skibsværfter og redere. De enkelte segmenter i komplekset er knyttet sammen af tætte relationer og er udviklingsmæssigt afhængigt af hin- anden. Reders efterspørgsel på kvalificeret og organiseret servicehjælp er vok- sende og åbner op for muligheder for den danske skibsindustri i forhold til opret- telse af et servicepartnerskab. Spørgsmålet er hvad ’god service’ i skibsindustrien indebærer, og hvordan den kan udvikles? Service adskiller sig fra traditionelle fysiske produkter og stiller an- dre krav til udviklingsprocessen. Udvikling af service skaber i særlig grad udfor- dringer inden for samspillet mellem produkt og service, infrastruktur og tilgænge- lighed og kræver, at serviceudbuddet er gennemskueligt og fleksibelt


Serviceudviklingsværktøj
I projektets anden del præsenteres et værktøj til udvikling af service, som er ud- arbejdet, så det kan anvendes af virksomheder i den danske skibsindustri. Værktøjet udspringer af en CAC-model, som skildrer reders aktiviteter i forhold til skibet - fra behovet for et nyt skib erkendes, til skibet i sidste ende afskaffes eller videresælges. Ved at tage udgangspunkt i kundens aktiviteter, kan virksomheder- ne på systematisk vis afgøre, hvor de gennem serviceydelser kan skabe ny værdi for kunden. For hver af reders aktiviteter anvendes modellen til at kortlægge de enkelte virk- somheders deltagelse, til at analysere reders behov, til at analysere virksomhe- dernes eksisterende kompetencer samt til at udvikle koncepter for et servicepart- nerskab. Afsluttende vurderes de enkelte koncepter i hver aktivitet ud fra, hvor godt de opfylder de egenskaber, der kræves af ’god service’. Anvendelsen af udviklingsværktøjet i projektet resulterer i seks overordnede for- slag til delkoncepter for et servicepartnerskab: Fælles promotionafdeling, Fælles uddannelsescenter, Fælles database, Fælles fjernovervågning, Fælles servicecentre

Konklusion
Arbejdet med udviklingsværktøjet har vist, at det kan bruges til at skabe koncepter for et servicepartnerskab i den danske maritime industri. Værktøjets styrke ligger i dets kundefokus og i, at dets udgangspunkt er at skabe værdi for kunden. Værdiskabelsen er det vigtigste skridt på vejen mod den ’gode service’ og ikke mindst mod opnåelsen af customer lock-on. Værktøjet kan hjælpe til at anspore serviceudviklingen i virksomhederne, og skit- seremulighederne for et partnerskab. Det kan være et skridt på vejen til at styrke den danske skibsindustris position på det globale skibsbygningsmarked. 3

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

There are no full text links

Authors

 • Trine og Astrid

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free