L’acollida “on the move” de la infància i joventut que migra sola a Catalunya. Una visió des dels i les professionals

  • Freixa M
  • Sànchez A
  • Venceslao M
  • et al.
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Els processos d’acollida del sistema de pro­tecció a la infància esdevenen el punt inicial de l’acompanyament de la infància i joven­tut que migra sola i del desenvolupament posterior dels seus itineraris socioeduca­tius. Mitjançant entrevistes semiestructura­des, s’ha recollit la visió de 15 educadors i educadores de diferents centres, recursos i organitzacions del sistema de protecció de Catalunya desplegats, principalment, amb l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió. Els resultats dibuixen un sistema d’acollida protocol·litzat que es mou en una “doble bipolaritat normativa” com a “menors susceptibles de protecció” i, a la vegada, com a subjectes de control migratori. L’anàlisi de l’experiència viscuda per aquesta infància des de la visió de les i els professionals que els acompanyen posa de relleu situacions de mobilitat i immobilitat múltiples i permet entreveure els significats ocults i atribuïts de la seva materialització. Mentre transiten pel sistema d’acollida es troben amb nombroses “portes” que re­forcen l’efecte embut condicionant els seus itineraris i traduint-se, en masses ocasions, en situacions d’exclusió. Des de l’atenció socioeducativa es conclou que l’acollida ha de possibilitar la construcció de vincles per ressituar-la, dignificar-la i entendre les rela­cions de poder que la condicionen.

Cite

CITATION STYLE

APA

Freixa, M., Sànchez, A., Venceslao, M., & Vilà, R. (2022). L’acollida “on the move” de la infància i joventut que migra sola a Catalunya. Una visió des dels i les professionals. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, (38 (1)), 97–118. https://doi.org/10.56247/qua.396

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free