Homeward trends Latvijas Republikas tiesu praksē

  • Damberga S
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Šī pētījuma mērķis ir analizēt ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, turpmāk tekstā – CISG vai Konvencija) piemērošanu Latvijas Republikā un vērtēt, vai un kā Latvijas tiesās tiek ievērotas Konvencijas 7. panta pirmās daļas prasības: tās piemērošanā ņemt vērā Konvencijas starptautisko raksturu un nepieciešamību veicināt tās piemērošanas vienveidību. Pētījumā analizēti vairāki desmiti anonimizētu tiesu lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2013. gada septembra līdz 2019. gada janvārim. Šķīrējtiesas lēmumi ir izslēgti no šī pētījuma galvenokārt to konfidenciālā rakstura dēļ. Pētījums veikts teorētiski, novērtējot un salīdzinot tiesas lēmumu atbilstību CISG noteiktajiem mērķiem un ietvertajām prasībām, ņemot vērā arī tiesību zinātnieku viedokļus attiecīgajā jautājumā. Pētījumā tika atklāts, ka tiesas, kaut arī dažkārt atzīst CISG piemērojamību, tomēr salīdzinoši bieži papildus Konvencijas normām piemēro arī attiecīgās attiecības regulējošus nacionālos tiesību aktus vai pat tikai nacionālo tiesību aktus, ignorējot Konvenciju. Lai arī publiski pieejamie anonimizētie spriedumi nepilnīgi atspoguļo Konvencijas piemērošanu, tomēr ar to pietiek, lai secinātu, ka Latvijas tiesu nolēmumos konstatējams t. s. homeward trends. Noslēgumā autore norāda uz iespējamiem risinājumiem homeward trenda mazināšanai. The objectives of this study are to focus on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) case law of the Republic of Latvia; to determine whether and how the mandate has been given in Article 7(1) of CISG, consider its international character and need to promote uniformity in its application is observed in Latvian courts. The author examines and analyses court decisions related to applicability of the CISG in Latvia in the period from September, 2013 to January, 2019. The author notes that arbitration decisions are excluded from this study due to their mostly confidential nature. The study has been performed in a purely theoretical manner assessing and comparing the compliance of judicial decisions with the objectives of the CISG; however, the views of academics and legal scientists have been taken into consideration. The study reveals that courts, although sometimes recognise the CISG applicability, use domestic principles in determining the outcome rather than make decisions based on CISG. Therefore, it identifies that Latvian courts are prone to the so-called homeward trend. The article concludes with the author discussing and suggesting possible solutions in order to minimise the homeward trend.

Cite

CITATION STYLE

APA

Damberga, S. (2021). Homeward trends Latvijas Republikas tiesu praksē. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 1(19), 184–194. https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.184-194

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free