Tiesības uz izglītību: izglītības skaidrojums tiesību aktos

  • Ērdmanis R
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Jaunais tiesībpētnieks Rihards Ērdmanis ir padziļināti analizējis problēmu, kas saistīta ar tiesībām uz izglītību, un izglītības skaidrojumu tiesību aktos. Nevar nepiekrist R. Ērdmaņa kungam, ka “izglītība ir labums, kas veicina arī citu sabiedrības labumu attīstību, piemēram, augstvērtīgu un pārdomātu politisko lēmumu pieņemšanu’’, kuru, iespējams, atsevišķos gadījumos mūsu globālajā vidē tomēr trūkst.The new law student Rihards Ērdmanis has conducted an in-depth analysis on the right to education and the legal aspects of the term education. It is hard to argue Mr. Ērdmanis’ claim that “education is the benefit which fosters the development of other social benefits; for example, high-value and sound political decision-making”, which we, in some cases, in our global environment probably lack.

Cite

CITATION STYLE

APA

Ērdmanis, R. (2018). Tiesības uz izglītību: izglītības skaidrojums tiesību aktos. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 2(11), 27–36. https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.27-36

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free