Sources of Law in the World Trade Organisation

  • Abuseridze G
N/ACitations
Citations of this article
1Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

World Trade Organisation (WTO) law is, by international law standards, a wide-ranging and complex body of law. This Paper deals with the issue of sources of law in the WTO. The principal source of WTO law is the Marrakesh Agreement Establishing the WTO, concluded on April 15, 1995 and in force since January 1, 1995. The author presents various sources of WTO law, such as: 1. The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation; 2. General Agreement on Tariffs and Trade 1994; 3. General Agreement on Trade in Services; 4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right; 5. Other Multilateral Agreements on Trade in Goods. Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) tiesību akti atbilst starptautisko tiesību standartiem; tie ir plašs un sarežģīts tiesību aktu kopums. Rakstā apskatīti PTO tiesību avoti. Galvenais PTO tiesību avots ir Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu. Tas noslēgts 1995. gada 15. aprīlī. Publikācijas autors iepazīstina ar vairākiem PTO tiesību avotiem, piemēram, – Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu; ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību; Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību; Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām un citiem daudzpusējiem nolīgumiem par preču tirdzniecību.

Cite

CITATION STYLE

APA

Abuseridze, G. (2015). Sources of Law in the World Trade Organisation. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 2(2), 16–25. https://doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.16-25

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free