Strategy for Achieving Trade Balance

  • Abuseridze G
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

This Paper deals with the issue of international trade strategy in achieving trade balance. The author claims that the efforts of policymakers and business leaders to find ways to achieve trade balance should imply greater coherency between trade and human rights objectives. Šajā rakstā aplūkots jautājums par starptautiskās tirdzniecības stratēģiju tirdzniecības bilances sasniegšanai. Autors apgalvo, ka politikas veidotāju un uzņēmumu vadītāju centieniem atrast veidus, kā panākt tirdzniecības līdzsvaru, vajadzētu nozīmēt lielāku saskaņotību starp tirdzniecības un cilvēktiesību mērķiem.

Cite

CITATION STYLE

APA

Abuseridze, G. (2019). Strategy for Achieving Trade Balance. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 3(15), 53–58. https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.053-058

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free